Đến tháng 3/2018
Bộ Ngoại giao đã giải quyết
99,99%
hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật vào lúc 10:00 1/3/2018
Số liệu từ ngày: 1/3/2018)
Đến tháng 3/2018
Bộ Ngoại giao đã trao đổi
văn bản qua mạng giữa 39 đơn vị và các CQĐD
(Cập nhật lúc 10:00 1/3/2018
Số liệu từ ngày: 1/3/2018)